Statut

Strona główna » O nas » Statut

wielkość tekstu: A | A | A

S T A T U T

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne.


§ 1.

1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego wieku w Łazach zwane  „ Stowarzyszeniem”, jest
    dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
    posiadającym osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Łazy.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony.  Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz.104 z
późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy
społecznej. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
lub podobnym profilu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i podłużnej. Ma również prawo wydawania
zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru ustalonego przez Zarząd.


Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia.


§ 6.

Działalność Stowarzyszenia ma na celu:
a/ zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków
   Stowarzyszenia,
b/ prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki – w formie wykładów, seminariów,
    lektoratów języków obcych itp.,
c/ propagowania komunikacji społecznej,
d/ aktywizacja społeczna osób starszych,

 

e) rozwój indywidualnych zainteresowań,
f) propagowanie turystyki, krajoznawstwa i ochrony zabytków.


§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną działalność, a w szczególności:

1)  nieodpłatnie poprzez:
a/ wykłady z różnych dziedzin wiedzy,
b/ konferencje naukowe,
c/ zajęcia seminaryjne,
d/ zespoły specjalistyczne rozwijające indywidualne zainteresowania członków,
e/ samopomoc koleżeńską członków – indywidualną i grupową,
f/ współpracę z samorządem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji celów Stowarzyszenia.

2)  odpłatnie poprzez:
a/ naukę języków obcych,
b/ kursy komputerowe,
c/ działalność rekreacyjną, gimnastykę ogólnorozwojową, gimnastykę w wodzie, organizację
wycieczek krajowych, zagranicznych itp.,
d/ działalność rozrywkową, koncerty, festyny, wieczorki integracyjne przy muzyce, koła
zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe itp.,
e/ edukacja zdrowotna,
f/ udział w imprezach kulturalnych,

3)  Wysokość odpłatności każdorazowo ustala Zarząd Stowarzyszenia


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§8.

1)  Przy przyjmowaniu członków stosowana jest zasada tzw. „drzwi otwartych”.
2)  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
     a/ zwyczajnych,
     b/ wspierających,
     c/ honorowych.
3)    Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność  
        do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, akceptujący cele statutowe
        Stowarzyszenia.
4)    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością
       Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
5)    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła zasługi dla
       Stowarzyszenia.

 

                                                                                     § 9.
1)    Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwał Zarządu,
        podejmowanych zwykłą większością głosów.
2)    Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo, składa Zarządowi deklarację przystąpienia do
        Stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe.
3)    Osoba prawna, ubiegająca się o członkostwo, składa Zarządowi oświadczenie woli oraz ustala z
        Zarządem formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
4)    Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu
       Stowarzyszenia.


                                                                       § 10.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)    brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3)    zgłaszania opinii, wniosków, postulatów władzom Stowarzyszenia w sprawach
       dotyczących celów i środków działania,
4)    zaskarżania do walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu,
5)    posiadania legitymacji Stowarzyszenia.

                                                                       § 11.


Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)    aktywnego uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2)    popierania i promowania działań Stowarzyszenia, zmierzających do wzrostu znaczenia
        jego roli w środowisku,
3)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, jak również
       obowiązujących przepisów prawa,
4)    regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

                                                                       §12.


1)   Członkowie wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają
       prawa określone w § 10 pkt. 2-5.
2)    Członkowie honorowi zobowiązani są do popierania i promowania działań Stowarzyszenia
       na zewnątrz.
3)    Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w
        statutowych władzach Stowarzyszenia.
4)    Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się deklarowanych
       świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, jak
       również przepisów prawa. Członek wspierający działa poprzez swojego przedstawiciela.
5)    Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich.

                                                                      

                                                                          § 13. 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na wskutek:

1)  Dobrowolnego wystąpienie z UTW zgłoszonego na piśmie.
2)  Skreślenia z listy członków z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez okres
     jednego  roku.
3)  Skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu powszechnego, orzekającego jako karę
     dodatkową- utratę praw publicznych.
4)  Śmierci członka
5)  Pozbawienia członka honorowego członkowstwa w związku z działaniem na szkodę
     Stowarzyszenia
6)  Decyzje Walnego Zgromadzenia są ostateczne i nie przysługuje odwołanie.

                                                                      
                                                                   
Rozdział IV
                                                           Struktura organizacyjna.

                                                                          § 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna.

                                                                          § 15.

1)    Pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaje powołany w terminie 2 miesięcy od
       daty wpisania Stowarzyszenia do KRS.
2)    Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
       głosów, przy obecności co najmniej  połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

                                                                          § 16.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz  jest uzupełniany poprzez dokooptowanie spośród nie
wybranych kandydatów, według kolejności głosów.

                                                                          § 17.

1)    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2)    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
        a/ członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,
        b/ członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście - z głosem doradczym.
3)    Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w obecności:
        a/ w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 15 pkt 2 Statutu,
        b/ w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut od pierwszego terminu -
        zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

                                                                          § 18.

1)    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2)    Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w
       roku,  zawiadamiając wszystkich o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed
       datą zebrania,
3)    Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
4)    Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
       sekretarz i członek,
5)    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie
        uzasadnionych przypadkach,
6)    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
        a/ z własnej inicjatywy,
        b/ na pisemnym wniosek Komisji Rewizyjnej,
        c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych.
7)    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbyć się w terminie do 30 dni od daty
        złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
8)    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
        zostało zwołane.

                                                                          § 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1)    określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2)    uchwalenie statutu i jego zmian,
3)    wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia /Zarządu i Komisji Rewizyjnej/
4)    uchwalenie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia,
5)    udzielanie absolutorium Zarządowi,
6)    zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego  
        władze,
8)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
9)    podejmowanie uchwał o połączeniu z inną organizacją,
10)  podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego lub nieruchomości,
11)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych pod obrady.

                                                                          §20.

1)    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
       Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed  
       Walnym Zebraniem Członków.
2)    Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
3)    Zarząd składa się z pięciu osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
 

 

§ 21.

Do zakresu działań Zarządu należą:
1)    realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)    określenie szczegółowych kierunków działania,
3)    ustalanie preliminarzy budżetowych,
4)    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
5)    sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, uchwalanie regulaminów
        przewidzianych w statucie,
6)    powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
7)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8)    zatrudnianie pracowników do spraw administracyjno - księgowych,
9)    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich /przyjmowanie - skreślanie/
10)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11)  wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
12)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
13)  przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej i
        składanie ich do właściwego Sądu Rejestrowego i innych instytucji prawem wymaganych.                                        14)  Ustalanie wysokości wpisowego niepodlegającego zwrotowi


                                                                          § 22.


1)    Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli
       nad jego działalnością.
2)    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na okres czterech lat:
       przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza,
3)    Członkami Komisji rewizyjnej mogą być jedynie osoby nie karane za przestępstwa
       popełnione z winy umyślnej,
4)    Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu.                                                                          §23.

Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
1)    kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
       lustracji, prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
3)    zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania do przez Zarząd w terminie lub w
       trybie ustalonym w Statucie,
4)    składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie /lub odmowę udzielania/
       absolutorium Zarządowi,
5)    składanie sprawozdań ze swej działalności podczas Walnego Zebrania Członków.                                                                          §24.

1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział z głosem doradczym, w
        posiedzeniu Zarządu,
2.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej reprezentują Stowarzyszenie w sprawach umów  pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.                                                              

Rozdział V

                                                                 Majątek i fundusze.

Majątek Stowarzyszeń stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i pieniądze.

                                                                          §26.

1)    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
       a/ składki,
       b/ dotacje,
       c/ darowizny,
       d/ wpływ z działalności statusowej.

2)    Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane na koncie
        Stowarzyszenia. Wypłaty gotówkowe winny być - przy uwzględnieniu bieżących potrzeb - jak
        najszybciej przekazywane na konto Stowarzyszenia.
3)    Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
       członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od
       momentu otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

                                                                          §27.

1)    Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową
2)    Zabrania się:
       a/ przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów i  
       pracowników oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób nie związanych
       ze Stowarzyszeniem, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub
       na preferencyjnych warunkach.,
       b/ udzielanie pożyczek członkom organów i pracownikom Stowarzyszenia lub ich rodzinom, a
       także zabezpieczenia ich zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
       c/ dokonywania na innych zasadach niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów towarów i
       usług u przedsiębiorców, których uczestniczą członkowie wymienionych osób,
       d/ wykorzystywania majątku Stowarzyszenia przez jego członków, pracowników lub ich rodzin
       na zasadach innych niż w stosunku do innych osób.

                                                                          §28.

 1. Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu spośród: prezesa Zarządu, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu lub jego zastępcy.
 3. Walne Zebranie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczania swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
                                                              

                                                                      Rozdział VI

                                          Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


                                                                         § 29.

1)    Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
       Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów- 2/3, przy obecności co
       najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2)    Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
       Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 2 statutu należy
       załączyć projekty stosowanych uchwał.
3)    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób
       przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia przy czym majątek ten
       nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel
       społeczny.
4)   W sprawach dotyczących rozwiązywania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
       statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. prawo o
       stowarzyszeniach /Dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. Zm./.
                                                             

                                                              Rozdział VII
                                                        Przepisy przejściowe


                                                                   § 30.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu stosowanego postanowienia
sądu rejestrowego.

  

ZAŁĄCZNIKI
Oferujemy
 • KAWIARENKĘ LITERACKĄ
 • TEATR I KINO
 • PRZEDSTAWIENIA KABARETOWE
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA KULTURALNE
 • SPORTY WODNE
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.dalej 
 • Pierwszy polski Uniwersytet III wieku powstał w 1975r. w Warszawie.dalej 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 42-450 ŁAZY

tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. UTW Łazy. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW. Aktualności, historia, zarząd, rada programowa, zajęcia, wykłady.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna