INFORMACJE

Strona główna » OLIMPIADA 2018 » INFORMACJE

wielkość tekstu: A | A | A

REGULAMIN  IMPREZY

„OLIMPIADA UTW 2018”

odbywającej się w dniach 18-19 MAJA 2018r.

 

 

I. Informacja ogólna

 

 1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dnia 20 marca 2009r „ o bezpieczeństwie imprez masowych” (Dz. U. nr 63 poz. 504)
 2. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
 3. Mapki sytuacyjne obiektu, uwzględniające lokalizację ważnych dla przebiegu imprezy  środków bezpieczeństwa oraz opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje dostępne są w punkcie informacyjnym  (przy wejściu na teren imprezy masowej)
 4. Warunkiem zapewniana porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. wykroczeń
 5. Wstęp na imprezę jest wolny

 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy

 

 1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy;
 1. Sceny
 2. Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
 1. Strefy podziału imprezy
 1. Sceny (ograniczony dostęp)
 2. Zaplecze techniczno-socjalne (ograniczony dostęp)
 3. Miejsca dla publiczności (teren imprezy masowej – zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu)
 4. Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne
 1. Wstęp na teren imprezy wolny z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „o bezpieczeństwie imprez masowych” – osoby wobec których został wydany zakaz uczestnictwa w imprezach masowych, osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających, osoby usiłujące wieść przedmioty zabronione (niebezpieczne, alkohol, środki psychotropowe)
 2. Impreza przeznaczona jest dal osób pełnoletnich. Osoby małoletnie wstęp tylko pod opieką osób dorosłych. Grupy zorganizowane małoletnich wstęp tyko pod opieką opiekunów prawnych.
 3. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą „o bezpieczeństwie impreza masowych”, a w szczególności  poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe;
 1. Broni
 2. Alkoholu
 3. Niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
 4. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
 5. Środków odurzających i psychotropowych
 6. Środków trujących i promieniotwórczych
 7. Płynów łatwopalnych

Ponadto wprowadza się zakaz;

 1. Wprowadzania psów na teren imprezy
 2. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury

 

 1. Podczas trwania imprezy Organizator wprowadza następujące strefy niedostępne dla uczestników;
 1. Scena z zapleczem
 2. Mikser
 3. Wagon dla realizatora dźwięku
 4. Teren z tyłu za sceną główną

 

 1. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 1. Pracownicy obsługi, służby porządkowe i informacyjne oraz organizatorzy muszą znać rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru
 2. Służby porządkowe i informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie;

- sposobu alarmowania straży pożarnej

- zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

- udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 1. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w                                                                                   trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęty teren imprezy i znajdujące się w nim wyposażenie, zobowiązują się jednocześnie do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z obiektu
 3. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu zgodnie z art. 54 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 54 ustawy „o bezpieczeństwie imprez masowych” podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000,00 zł
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora.
 5. Regulamin znajduje się przy wejściu na teren imprezy oraz  w punkcie informacyjnym

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24.08.1991 „o ochronie przeciwpożarowej” oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U. nr 80 poz. 536

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN TERENU, NA KTÓRYM ODBYWA SIĘ IMPREZA MASOWA

„OLIMPIADA UTW 2018”

odbywającej się w dniach 18-19 MAJA 2018r.

 

 

Rozdział I

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany został na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r., Nr 62, poz. 504; zwany dalej „Ustawą”) oraz podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i karnego.

 

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora Imprezy – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach – zwanego dalej „Organizatorem”.

 

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy przebywają na terenie, na którym przeprowadzana jest „Impreza”. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 1. „Imprezie” należy przez to rozumieć organizowaną przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach imprezę masową pod nazwą „OLIMPIADA UTW”.
 2. „Terenie” Imprezy należy przez to rozumieć wyznaczony przez Organizatora teren przy zalewie miejskim w Łazach przy ul. Wiejskiej, na którym odbywa się Impreza.
 3.  „Uczestniku” Imprezy należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

Rozdział II

 1. Organizator Imprezy wydziela i udostępnia Uczestnikom Imprezy , odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, przy zalewie miejskim w Łazach przy ul. Wiejskiej, spełniający wymogi w zakresie:
 1. zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy,
 2. ochrony porządku publicznego,
 3. zabezpieczenia medycznego,
 4. zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego terenu wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

 

 1. W trakcie Imprezy, Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom poprzez udział służb porządkowych i służb informacyjnych, w ilości wynikającej z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa.
 1. Ochronę Imprezy pełni koncesjonowana firma ochrony osób i mienia.
 2. Służby informacyjne i porządkowe oznaczone są imiennymi identyfikatorami, umieszczonymi w widocznym miejscu, wydanymi prze Organizatora, zawierające następujące dane: nazwę wystawcy, nr identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy,
 3. wyznacza miejsce dla służb kierujących zabezpieczeniem Imprezy.

 

 1. Służby porządkowe są obowiązane:
 1. odmówić wstępu na Imprezę osobie:

- odmawiającej poddania się następującym czynnościom: sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezę, legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

- odmawiającej wykonywania poleceń porządkowych, a zakłócającej porządek publiczny lub zachowującej się niezgodnie z Regulaminem Imprezy lub Regulaminem terenu. W przypadku niewykonywania takich poleceń Służby porządkowe obowiązane są do wezwania opuszczenia Terenu Imprezy, ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji,

- znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

- posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne,

- zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy

 1. usunąć z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Terenu lub Regulaminem Imprezy.

 

 1. Służby informacyjne są obowiązane do:
 1. informowania o udogodnieniach lub wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,
 2. informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,
 3. nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia Uczestników Imprezy,
 4. nieodpuszczania Uczestników Imprezy do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności,
 5. niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych.

 

 1. W trakcie Imprezy w specjalnie wydzielonym i oznaczonym miejscu Terenu, Organizator Imprezy zapewnia Uczestnikom pomoc medyczną.

 

 1. Wymogi higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem spełnione są poprzez udostępniane Uczestnikom Imprezy toalety przenośne wyposażone w umywalki.

 

 1. Teren, na którym odbywa się Impreza posiada wyznaczone przez Organizatora drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.

 

 1. Organizator zapewnia spełnienie wymogów określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

 

Rozdział III

 

 1. Podczas wchodzenia na Teren Imprezy oraz w trakcie jej trwania należy zachować spokój i porządek oraz postępować zgodnie ze wskazówkami służb porządkowych i informacyjnych, w tym Kierownika ds.. bezpieczeństwa.

 

 1. Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu terenu i Regulaminu Imprezy.

 

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do pleceń Służby Ochrony, w tym Kierownika ds. bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy i posiadania w trakcie Imprezy:
 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 3. napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

 1. Zakazuje się wprowadzania Teren Imprezy zwierząt, za wyjątkiem psów - przewodników oraz prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 

 1. Zabronione jest utrwalanie całości lub fragmentów występów artystycznych, odbywających się podczas trwania Imprezy, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

 1. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: zaplecze sceny, garderoby artystów, pomieszczenia techniczne i administracyjne Terenu Imprezy.

 

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki i substancje,
 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

 

 1. Kto zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego podlega odpowiedzialności karnej, i tak:
 1. kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, Regulaminu terenu lub Regulaminu Imprezy przez Służby porządkowe lub służby informacyjne podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 2. tej samej karze podlega, kto w czasie trwania Imprezy przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności,
 3. kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję na Terenie Imprezy, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.,
 4. kto wnosi lub posiada na Imprezie napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż   2 000 zł..
 5. kto wnosi lub posiada na Imprezie broń w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, wyroby pirotechniczne, marniały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
 6. kto w czasie trwania Imprezy rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Imprezy, albo w równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg Imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
 7. karze, o której mowa w pkt. f), podlega ten, kto w czasie i w miejscu Imprezy narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

 

 1. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych.

 

Niniejszy Regulamin Terenu dostępny jest:

 1. na stronie internetowej www.utwlazy.pl,
 2. w siedzibie Organizatora – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
 3. przy wejściu na teren imprezy.

Organizator

 

 

Szanowni Państwo

     Pragniemy poinformować Państwa że w ramach Olimpiady Uniwersytetów III Wieku, która odbędzie się w Łazach 18-19 maja, będzie możliwość  zbadania własnej sprawności funkcjonalnej i ryzyka upadków. Około 1/3 osób po 65 r.ż. życia doznaje upadku, około 20% upadków kończy się złamaniem. Odpowiedni program aktywności, który po zakończeniu badania zostanie Państwu wręczony, może ograniczyć to ryzyko do 50%.

     Badania te pomogą Państwu zdiagnozować się pod kątem składu masy ciała, siły mięśniowej, równowagi, sprawności rozwiązywania problemów prostych oraz złożonych i aktywności dwuzadaniowych i ryzyka upadku ale również dowiedzieć się co i jak Państwo mogą poprawić wg. najnowszej wiedzy naukowej. Co więcej, dla chętnych zostanie przeprowadzony trening nowej metody RannBall, mającej na celu wspomaganie przerzutności uwagi, równowagę, gibkość oraz wydolność. Metoda ta zwiększa sprawności rozwiązywania problemów prostych oraz złożonych o 27,7% (5-82%), oraz zwiększa prędkość chodu o 33% (5-95%).

            Badania będą prowadzone są przez doktoranta Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Szymona Krupnika, zajmującego się ryzykiem upadków u osób starszych od 6 lat, oraz Pawła Chuberskiego trenera aktywności fizycznej przy Uniwersytecie III Wieku w Łazach. Opiekunem naukowym jest dr hab. Marek Żak, prof. nadzw. W badaniach będą uczestniczyć studenci z Wydziału Lekarskiego i Nauk o zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Brak artykułów w kategorii.

Oferujemy
 • KAWIARENKĘ LITERACKĄ
 • TEATR I KINO
 • PRZEDSTAWIENIA KABARETOWE
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA KULTURALNE
 • SPORTY WODNE
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.dalej 
 • Pierwszy polski Uniwersytet III wieku powstał w 1975r. w Warszawie.dalej 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. JESIONOWA 1, 42-450 ŁAZY

tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. UTW Łazy. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW. Aktualności, historia, zarząd, rada programowa, zajęcia, wykłady.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna